Ons doel

Natuur- en milieubescherming is essentieel voor duurzaamheid en voor onze kwaliteit van leven.
Bewustwording van onze invloed op onze omgeving en de terugkoppeling daarvan is fundamenteel voor goede natuurbescherming.
Belangrijk is hierin om duidelijk te communiceren over niet alleen potentiële verbeterpunten, maar over het verschil dat we nu al maken, hetgeen gemakkelijk overschaduwd raakt.

VOF Save That Ass initieert hierom (kleine) ludieke projecten ter bewustwording en ter ondersteuning van grotere natuurbehoudprojecten
en gerelateerde goede doelen. Deze projecten bestaan vooralsnog uit detailhandel van informatieve en humoristische determineergidsen.

Save That Ass heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk en heeft zelf geen fondsen ter beschikking.

VOF Save That Ass


Het onbetaalde bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter - Sam Boerlijst
 • Vicevoorzitter - Megan Amy Verhagen
 • Secretaris - Lois van Laere
 • Penningmeester - Amy Elisa MontanjeContact

VOF Save That Ass
info@savethatass.org
Epsilonplantsoen 371
2321KJ Leiden
06 14607258
KVK: 78040523
IBAN: NL81 INGB 0008356470
De statuten


  VOF

  Artikel 1.

 • 1. De VOF draagt de naam: Save That Ass.
 • 2. De VOF is gevestigd te Leiden.
 •  

 • DOEL

  Artikel 2.

 • 1. De VOF heeft ten doel: Het ondersteunen van publieksbereik voor natuur- en milieubeschermingsacties en het verrichten van al hetgeen met voorstaande verband houdt
  of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • 2. De VOF tracht haar doel onder meer te bereiken door: Detailhandel in ludieke biologiegerelateerde producten.
 •  

 • GELDMIDDELEN

  Artikel 3.

 • Het vermogen van de VOF wordt gevormd door:
 • a. subsidies en donaties;
 • b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
 • c. vergoedingen voor door de VOF verrichte prestaties;
 • d. commerciële fondsenwervende activiteiten
 • e. alle andere verkrijgingen en baten.
 • Erfstellingen mogen door de VOF slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 •  

 • BESTUUR

  Artikel 4.

 • 1. De VOF wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden.
  Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
 • 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 • 3. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
 • 4. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster elke drie jaar één bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 • 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 • a. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden;
 • b. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken;
 • c. door zijn faillissement of zijn surséance van betaling of indien de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt;
 • d. door zijn ondercuratelestelling;
 • e. door zijn overlijden;
 • f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
 • g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet.
 • 6. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.
 • 7. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd,
  onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.
 •  

 • TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
  VERTEGENWOORDIGING

  Artikel 5.

 • 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de VOF.
 • 2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
  waarbij de VOF zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 • 3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de VOF voor zover de wet niet anders bepaalt.
  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
  Het bestuur kan een bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de VOF binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
 •  

 • BESTUURSVERGADERINGEN

  Artikel 6.

 • 1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht.
  De oproeping tot een vergadering geschiedt digitaal tenminste vijf werkdagen van tevoren -de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend-
  onder vermelding van de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 • 2. Indien de bijeenroeping niet digitaal is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn
  korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen der bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet.
 • 3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid.
  Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 • 4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid.
  De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend.
 • 5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.
 • 6. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen.
  Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
 •  

 • BESLUITVORMING BESTUUR

  Artikel 7.

 • 1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen
  met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen.
  De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
 • 2. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk
  hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard.
 •  

 • BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

  Artikel 8.

 • 1. Het boekjaar van de VOF valt samen met het kalenderjaar.
 • 2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de VOF en van alles betreffende haar werkzaamheden,
  dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • 3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen.
  De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum.
  Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester.
 • 4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren.
 •  

 • STATUTENWIJZIGING

  Artikel 9.

 • 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.
 • 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders
  aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,
  te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden
  rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 • 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel,
  bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
 • 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.
 •  

 • ONTBINDING EN VEREFFENING

  Artikel 10.

 • 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding der VOF.
 • 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
 • 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
 • 4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
 • 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan een VOF met een gelijksoortige doelstelling.
 • 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden VOF gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting
  van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 • 7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 •